Tuesday, 1 March 2011

Projek Ayam Kampung

Kos Pelaburan  Projek.
Parameter:
2000 ekor ekor/kandang/pusingan
kemasukan 2000 ekor setiap 2 bulan, 4bulan, 1 pusingan

pusingan setahun                 6 kandang 1 buah
kematian                             6 %
FCR                                   3
Berat akhir                          1.8 kg
harga jualan                        5.00/kg

a kos anak ayam umur 1 hari     3000.00/pusingan @1.50/ekor       lain kos:
b kos makanan ayam              11,880.00/pusingan @5.94/ekor       makanan   = 1.1 sekg  
c kos ubatan & veksin                 120.00/pusingan@0.06 /ekor       kandang    = 3.00 seekor
d kos utiliti,air,gas                         60.00/pusingan @0.03/ekor        Peralatan  = 1.7
e upah & gaji                              300.00/pusingan @0.15/ekor        Jangka hayat reban = 10 tahun
f Pengangkutan                           200.00/pusingan @0.10/ekor
                                                               kos            7.78/ekor
                                                               kos            4.32/kg

ALIRAN TUNAI
                                              Thn 0        Thn  1     Thn 2   Thn3   Thn4   Thn5   Thn6 ........... .Thn 10
A Jualan ayam                             0           101,520.......................................................................101,520.
B Kos tetap
   -reban  ,peralatan                   6000            0.....................................................................................0.
   - peralatan                             3400             0.....................................................................................0
C Kos Operasi
  - anak ayam                               0            18,000..................... .................................................18,000
  - makanan ayam                         0            71,280.......................................................................71,280
  -ubatan,veksin                            0                 720 ......................................................................     720
 - utiliti (api,air)                             0                 360.......................................................................     360
 -upah,gaji                                    0              1,800.........................................................................1,800
 -pengangutan                               0              1,200.........................................................................1,200
-susut nilai reban,perlatan              0                 940.........................................................................   940
- jumlah kos operasi                     0             94,300.......................................................................94,300
D jumlah kos semua                  9,400         94,300.......................................................................94,300
E Pendapatan bersih                                     7,220.................... .....................................................7,220
   masuk semula susut nilai                                940                                                                             940
  jumlah kos tanpa susut nilai                       93,930....................................................................... 93,930
F Lebihan  tunai/defisit             (9,400)         8,160.........................................................................8,160
G Lebihan tunai terkumpul       (9,400)       (1,240)   6920  15,080  23,240  31,400  39,560,........72,200
H Analisa Kewangan:                                                   4 %              10%
1 nilai semasa (4 %,8 tahun)                         NPV      54,560           37,046     pendapatan sebulan 602  
2 Kadar pulangan dalam (8 tahun)                IRR         87%              87%
3 NIsbah hasil/kos (df 4%)                          BCR       1.07%           1.07%
4 Tempoh pulang modal                              PBP         3-4 tahun

No comments:

Post a Comment